Make your own free website on Tripod.com

 

पकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नित्यं बहुवचनान्त आप्छब्दः (Water)
वचनम् एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
विभक्तिः
प्रथमा     आपः
संबोधनप्रथमा     हे आपः
द्वितीया     आपः
तृतीया     अद्भिः
चतुर्थी     अद्भ्यः
पञ्चमी     अद्भ्यः
षष्ठी     अपाम्
सप्तमी     अप्सु

 

Back to index