Make your own free website on Tripod.com

 

हकारन्त नपुंसकलिङ्गो धनुश्शब्दः (Bow)
वचनम् एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
विभक्तिः
प्रथमा धनुः धनुषी धनूम्षि
संबोधनप्रथमा हे धनुः हे धनुषी हे धनूम्षि
द्वितीया धनुः धनुषी धनूम्षि
तृतीया धनुषा धनुर्भ्याम् धनुर्भिः
चतुर्थी धनुषे धनुर्भ्याम् धनुर्भ्यः
पञ्चमी धनुषः धनुर्भ्याम् धनुर्भ्यः
षष्ठी धनुषः धनुषोः धनुषाम्
सप्तमी धनुषि धनुषोः धनुःषु, धनुष्षु

एवम् हविरादयः

Back to index