Make your own free website on Tripod.com

 

भकारान्तः स्त्रीलिङ्गो ककुप्शब्दः (Direction, Quarter of the Compass)
वचनम् एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
विभक्तिः
प्रथमा ककुप् ककुभौ ककुभः
संबोधनप्रथमा हे ककुप् हे ककुभौ हे ककुभः
द्वितीया ककुभम् ककुभौ ककुभः
तृतीया ककुभा ककुभ्भ्याम् ककुभिः
चतुर्थी ककुभे ककुभ्भ्याम् ककुभ्भ्यः
पञ्चमी ककुभः ककुभ्भ्याम् ककुभ्भ्यः
षष्ठी ककुभः ककुभोः ककुभाम्
सप्तमी ककुभि ककुभोः ककुप्सु

 

Back to index