Make your own free website on Tripod.com

Note: स्रज् is declined like भिषज्  for तृतीयाविभक्ति and beyond.

जकारान्तः स्त्रीलिङ्गो स्रक्छब्दः (garland)
वचनः एकवचनः द्विवचनः बहुवचनः
विभक्तिः
प्रथमा स्रक् स्रजौ स्रजः
संबोधनप्रथमा हे स्रक् हे स्रजौ हे स्रजः
द्वितीया स्रजम् स्रजौ स्रजः
तृतीया स्रजा स्रग्भ्याम् स्रग्भिः
चतुर्थी स्रजे स्रग्भ्याम् स्रग्भ्यः
पञ्चमी स्रजः स्रग्भ्याम् स्रग्भ्यः
षष्ठी स्रजः स्रजोः स्रजाम्
सप्तमी स्रजि स्रजोः स्रक्षु

 

Back to index