Make your own free website on Tripod.com

 

हकारान्तः स्त्रीलिङ्गो उपानच्छब्दः (Footware)
वचनः एकवचनः द्विवचनः बहुवचनः
विभक्तिः
प्रथमा उपानत् उपानहौ उपानहः
संबोधनप्रथमा हे उपानत् हे उपानहौ हे उपानहः
द्वितीया उपानहम् उपानहौ उपानहः
तृतीया उपानहा उपानद्भ्याम् उपानद्भिः
चतुर्थी उपानहे उपानद्भ्याम् उपानद्भ्यः
पञ्चमी उपानहः उपानद्भ्याम् उपानद्भ्यः
षष्ठी उपानहः उपानहोः उपानहाम्
सप्तमी उपानहि उपानहोः उपानत्सु

 

Back to index