Make your own free website on Tripod.com

 

आकारान्तः पुल्लिङ्गो विश्वपाशब्दः (Protector of the Universe)
वचनः एकवचनः द्विवचनः बहुवचनः
विभक्तिः
प्रथमा विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः
संबोधनप्रथमा हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः
द्वितीया विश्वपाम् विश्वपौ विश्वपाः
तृतीया विश्वपा विश्वपाभ्याम् विश्वपाभिः
चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम् विश्वपाभ्यः
पञ्चमी विश्वपः विश्वपाभ्याम् विश्वपाभ्यः
षष्ठी विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्
सप्तमी विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु

एवं सोमपा इत्यादयः

Back to index