Make your own free website on Tripod.com

अमरकोषः

Amarakosha is a well known work in Sanskrit composed by the great lexicographer Amarasimha. It is a thesaurus in verses.

Here is an experimental attempt to enable the user/learner of Sanskrit to access the data given in Amarakosha on a web page. The idea is that you input a word English or Sanskrit in the FIND (Control+F) dialog box and if it is listed here, it will show up with all its synonyms in Sanskrit.

The scheme followed in presenting the data is as follows:

1.The set of synonyms is preceded by an equivalent word in English.The synonyms are in devanagari script.

2. The set ends with a ""

3. Words of same gender are separated by comma and appear in series. That means that a word of masculine gender will not be in between two words of feminine gender. A sub-set of words of the same gender ends with a semicolon. Gender is indicated before a group of synonyms of common gender. An indeclinable is indicated as (). A declinable word is shown in nominative singular form (प्रथमाविभक्ति-एकवचनः). Masculine, feminine and neuter genders are indicated by (पु), (स्त्री) and () respectively. If a word can be declined in all the three genders it is indicated as (). If it can be declined in two of the three genders, it is indicated as (पु-),(स्त्री-) etc. When a word is declinable in more than one gender, the word is indicated in the gender which the author has chosen in अमरकोष. Certain listed words are adjectives and follow in gender the noun they qualify. They are indicated as (वि). Where it may not be easy to know the last syllable (_कारान्त) to identify the relevant declension table, it is also indicated in square brackets after the word. Ex: द्यौः[] means that द्यौः is ओकारान्त. In case of ---कारान्त words the gender is not specifically given as it can be known from प्रथमाविभक्ति-एकवचन form.

sky: (स्त्री)द्यौः[],द्यौः[व्];()अभ्रम्,व्योम[न्],पुष्करम्,अम्बरम्,नभः[स्],अन्तरिक्षम्,गगनम्,अनन्तम्,सुरवर्त्म[न्],वियत्[त्],विष्णुपदम्;(पु-)आकाश,विहायः[स्] direction: (स्त्री)दिक्[श्],ककुप्[भ्],काष्ठा,आशा,हरित्[त्]East: (स्त्री) प्राची,पूर्वा। South:(स्त्री)अवाची,दक्षिणा। West:(स्त्री)प्रतीची,पश्चिमा। North:(स्त्री) उदीची,उत्तरा। directional: ( )दिश्य। Eastern: ()प्राचीन। Northern: ()उदीचीन। Western: ()प्रतीचीन। Southern: ()अवाचीन। intermediate direction: (-)अपदिशम्;(स्त्री)विदिक्;अभ्यन्तरम्,अन्तरालम्। circle: चक्रवालम्,मण्डलम्। cloud: अभ्रम्;मेघः,वारिवाहः,स्तनयित्नुः,बलाहकः,धाराधरः,जलधरः,तडित्वान्[त्],वारिदः,अम्बुभृत्,घनः,जीमूतः,मुदिरः,जलमुक्[च्],धूमयोनिः। line of clouds: कादम्बिनी,मेघमाला। cloud-generated: ()अभ्रियम्; thunder: मेघनिर्घोषः;स्तनितम्,गर्जितम्,रसितम्। lightning: (स्त्री)शंपा,शतह्रदा,ह्लादिनी,ऐरावती,क्षणप्रभा,तडित्,सौदामिनी,विद्युत्,चञ्चला,चपला। thunder(after lightning): (पु)स्फूर्जधुः[],वज्रनिर्घोषः,मेघज्योतिः[],इरंमदः। rainbow: इन्द्रायुधम्,शक्रधनुः[ष्],ऋजुरोहितम् | rain:(स्त्री)वृष्टिः; वर्षम् । draught: अवग्राहः,अवग्रहः। downpour: धारासम्पातः,आसारः। raindrop: सीकरः,अम्बुकणः।

hailstone: वर्षोपलः,करकः। sunless day: दुर्दिनम् । disappearance (of sun behind clouds): (स्त्री) अन्तर्धा,व्यवधा; (पु)अन्तर्धिः; अपवारणम्,अपिधानम्,तिरोधानम्,पिधानम्,आच्छादनम् । moon: (पु) हिमांशुः,चन्द्रमाः,चन्द्रः,इन्दुः,कुमुदबान्धवः,विधुः,सुधांशुः,शुभ्रांशुः,ओषधीशः,निशापतिः,अब्जः,जैवातृकः,सोमः,ग्लौः[],मृगाङ्कः,कलानिधिः,द्विजराजः,शशधरः,नक्षत्रेशः,क्षपाकरः । sixteenth part of moon's face: कला । moon's face: (पु-)बिम्बः;()मण्डलम् । a part: भित्तम्;(पुं-)शकलम्,खण्डम्; (वि)अर्धः। a half: अर्धम् | moonlight: चन्द्रिका,कौमुदी,ज्योत्स्ना । purity: प्रसादः; प्रसन्नता । mark: कलङ्कः,अङ्कः,लाञ्छनम्,चिह्नम्,लक्ष्म[ण्],लक्षणम् । exquisite lustre: सुषमा । lustre: शोभा,कान्तिः,द्युतिः,छविः । snow: अवश्यायः,नीहारः,तुषारः; तुहिनम्,हिमम्,प्रालेयम्; मिहिका। snow-heap: हिमानी,हिमसन्ततिः । cold to touch: शीतम् । cold: (वि) सुषीमः,शिशिरः,जडः,तुषारः,शीतलः,शीतः,हिमः। Dhruva: ध्रुवः,औत्तानपादिः। Agastya: अगस्त्यः,कुम्भसम्भवः,मैत्रावरुणिः। Agastya's wife: लोपामुद्रा ।

star: नक्षत्रम्,ॠक्षम्,भम्;तारा;(स्त्री-)तारका,उडु। 27 zodiacal stars: दाक्षायणी। ashvini_star: (स्त्री)अश्वयुक्,अश्विनी। vishakha_star: राधा,विशाखा। pusya_star: पुष्यः,सिध्यः,तिष्यः। dhanishta_star: श्रविष्ठा,धनिष्ठा। purva/uttarabhadrapada_stars: प्रोष्ठपदा,भाद्रपदा।