Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

  Home

धातुमञ्जरी

 

Conjugation of some  verbs often encountered and belonging to

 

Group 1(भ्वादि)    Group 2(अदादि)    Group 3(जुहोत्यादि)    Group 4(दिवादि)    Group 5(स्वादि) 

  Group 6(तुदादि)    Group 7(रुधादि)    Group 8(तनादि)    Group 9(क्र्यादि)    Group 10(चुरादि)

 

 

 

अद् भक्षण

अस् भुवि

आस उपवेशने

इङ् अध्ययन

इण् गतौ

चक्ष् व्यक्तायां वाचि

दुह् प्रपूरण

ब्रू व्यक्तायां वाचि

या प्रापण

रुदिर् अश्रुविमोचने

विद् ज्ञान

शास् अनुशिष्ट

शी स्वप्न

सू प्राणिगर्भविमोचने

स्तु स्तुतौ

स्वप् शयने

हन् हिंसागत्योः

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

इण् गतौ ( to go) परस्मैपदी

 

लट्

लङ्

 

एकवचनः

द्विवचनः

बहुवचनः

एकवचनः

द्विवचनः

बहुवचनः

प्रथमपुरुषः

एति

इतः

यन्ति

ऐत्

ऐताम्

आयन्

मध्यमपुरुषः

एषि

इथः

इथ

ऐः

ऐतम्

ऐत

उत्तमपुरुषः

एमि

इवः

इमः

आयम्

  ऐव

ऐम

 

लृट्

लोट्

प्रथमपुरुषः

एष्यति

एष्यतः

एष्यन्ति

एतु,इतात्

इताम्

यन्तु

मध्यमपुरुषः

एष्यसि

एष्यथः

एष्यथ

इहि,इतात्

इतम्

इत

उत्तमपुरुषः

एष्यामि

एष्यावः

एष्यामः

अयानि

अयाव

अयाम

 

विधिलिङ्

लिट्

प्रथमपुरुषः

इयात्

इयाताम्

इयुः

इयाय

ईयतुः

ईयुः

मध्यमपुरुषः

इयाः

इयातम्

इयात

इययिथ,इयेथ

ईयथुः

ईय

उत्तमपुरुषः

इयाम्

इयाव

इयाम

इयाय,इयय

ईयिव

ईयिम

 

लुङ्

लुट्

प्रथमपुरुषः

अगात्

अगाताम्

अगुः

एता

एतारौ

एतारः

मध्यमपुरुषः

अगाः

अगातम्

अगात

एतासि

एतास्थः

एतास्थ

उत्तमपुरुषः

अगाम्

अगाव

अगाम

एतास्मि

एतास्वः

एतास्मः

 

आशीर्लिङ्

लृङ्

प्रथमपुरुषः

ईयात्

ईयास्ताम्

ईयासुः

ऐष्यत्

ऐष्यताम्

ऐष्यन्

मध्यमपुरुषः

ईयाः

ईयास्तम्

ईयास्त

ऐष्यः

ऐष्यतम्

ऐष्यत

उत्तमपुरुषः

ईयासम्

ईयास्व

ईयास्म

ऐष्यम्

ऐष्याव

ऐष्याम

Note: लुङ् is peculiarly different.