Make your own free website on Tripod.com

Note: गो  may mean "bull" or "cow", depending on the context. However the declension is the same.

ओकारान्तः पुल्लिङ्गः/स्त्रीलिङ्गः गोशब्दः (Cow)
वचनम् एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
विभक्तिः
प्रथमा गौः गावौ गावः
संबोधनप्रथमा हे गौः हे गावौ हे गावः
द्वितीया गाम् गावौ गाः
तृतीया गवा गोभ्याम् गोभिः
चतुर्थी गवे गोभ्याम् गोभ्यः
पञ्चमी गोः गोभ्याम् गोभ्यः
षष्ठी गोः गवोः गवाम्
सप्तमी गवि गवोः गोषु

एवम् द्यो अपि

Back to index