Make your own free website on Tripod.com

 

इकारान्तः स्त्रीलिङ्गो मतिशब्दः (Intellect)
वचनम् एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
विभक्तिः
प्रथमा मतिः मती मतयः
संबोधनप्रथमा हे मते हे मती हे मतयः
द्वितीया मतिम् मती मतीः
तृतीया मत्या मतिभ्याम् मतिभिः
चतुर्थी मत्यै, मतये मतिभ्याम् मतिभ्यः
पञ्चमी मत्याः, मतेः मतिभ्याम् मतिभ्यः
षष्ठी मत्याः मत्योः मतीनाम्
सप्तमी मत्याम्, मतौ मत्योः मतिषु

एवम् बुद्धि रुचि श्रुति स्मृति इत्यादयः

Back to index